Για την παράταξή μας ο Δήμος οφείλει να αναπτύξει συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας που να αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έναντι των κινδύνων από καταστροφές και στην μείωση των επιπτώσεών τους. Η αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών προϋποθέτει την εμπλοκή και συντονισμένη δράση πολλών υπηρεσιών και Φορέων καθώς και την εφαρμογή στρατηγικών, οι οποίες βασίζονται στο διεπιστημονικό σχεδιασμό, την προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό.

Μερικές από τις δράσεις της πρώτης θητείας μας ως Δημοτική Αρχή:

 • Σύσταση οργανικής Μονάδας Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας που ενεργοποιείται ανάλογα για όλα τα είδη των κινδύνων.
 • Κατάρτιση Σχέδιου Δράσης για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, το οποίο θα στηρίζεται τόσο στο Μνημόνιο Ενεργειών, όσο και στα Μνημόνια Συνεργασίας.
 • Συγκρότηση Κέντρου Επιχειρήσεων για τον επιχειρησιακό συντονισμό των δράσεων ευθύνης του κατά την αντιμετώπιση του κινδύνου.
 • Διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και σε δημοτικά κτίρια
 • Σχέδιο θωράκισης και προστασίας Περιαστικών Δασών και του Αλσυλλίου
 • Εκπόνηση ετήσιων προγραμμάτων για την έγκαιρη παρέμβαση καθαρισμού και κατασκευής Τεχνικών Έργων στα Ποτάμια, Υδατορέματα και Χείμαρρους
 • Ίδρυση Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Σώματος Δημοτικής Αστυνομίας με διευρυμένες αρμοδιότητες
 • Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής και οδηγού ανοικτού λογισμικού για κινητά τηλέφωνα SafeCity4All για την αυτοπροστασία πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Δημοτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας

 

Θέσεις Παράταξης για τον Άξονα Παρέμβασης «Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια Υποδομών & Χώρων»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 1. Γενική Πολιτική Διαπίστωση
 2. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
 3. Στοχοθέτηση – Στρατηγική
 4. Δράσεις, Παρεμβάσεις και Έργα

1. Γενικά Πολιτική Διαπίστωση

Η Πολιτική Προστασία είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός για μια οργανωμένη Πολιτεία. Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό κινητοποιούν δυνάμεις με στόχο την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναπτύσσει μια στρατηγική πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστροφές. Στόχος είναι να προστατευτούν οι άνθρωποι, το περιβάλλον τους, οι περιουσίες και η πολιτιστική κληρονομιά σε περίπτωση μεγάλης φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής που συμβαίνει.

Ο Δήμος Πατρέων οφείλει την ενεργή συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά δίκτυα Πολιτικής Προστασίας που υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις προσπάθειες σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την πρόληψη των καταστροφών, αναπτύσσοντας συνεργασίες με κράτη-μέλη της Ε.Ε., αξιοποιώντας μεταφορά τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για την αυτοπροστασία του, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αποτελεσματικής και ταχείας συνεργασίας μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

2. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Ο Δήμος Πατρέων παρουσιάζει υστέρηση έναντι άλλων Δήμων της χώρας εξαιτίας της ελλειμματικής οργάνωσης και λειτουργίας του αρμόδιου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ).

Ο Δήμος -με ετήσια χρηματοδότηση 130.000 € μόνο για την αντιπυρική περίοδο-, περιορίζεται αποκλειστικά στην αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και τον καθαρισμό δασών, αλσών και κοινοτικών αγροτικών δρόμων.

Πέραν της ανωτέρω χρηματοδότησης, που αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών, καμία ενέργεια του Δήμου δεν έχει γίνει στην κατεύθυνση χρήσης άλλης χρηματοδότησης και δεν έχει γίνει καμία νέα πρόσληψη μόνιμου επιστημονικού και έμπειρου εργατοτεχνικού προσωπικού.

Δυστυχώς αντίθετα με την πρακτική που ακολουθούν πολλοί Δήμοι της χώρας δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς η δυνατότητα χρηματοδότησης στην πολιτική προστασία μέσω της αξιοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Στοχοθέτηση – Στρατηγική

Στόχος μας είναι ο Δήμος να αναπτύξει συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας που να αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έναντι των κινδύνων από καταστροφές και στην μείωση των επιπτώσεών τους. Η αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών προϋποθέτει την εμπλοκή και συντονισμένη δράση πολλών υπηρεσιών και Φορέων καθώς και την εφαρμογή στρατηγικών, οι οποίες βασίζονται στο διεπιστημονικό σχεδιασμό, την προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου θα στοχεύσει κυρίως στη δυνατότητα να κατανοήσει και να ενημερωθεί ο πολίτης για το πώς πρέπει να κινηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Στρατηγική μας για τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Υποδομών και Χώρων του Δήμου, συνίσταται στα εξής:

 1. Εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας και σύνταξης σχετικών μνημονίων ενεργειών.
 2. Συντονισμός και επίβλεψη μέτρων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.
 3. Εκπαίδευση και κατάρτιση του απαραίτητου ανθρωπίνου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.
 4. Οργάνωση και συντονισμός τεχνικών μέσων και υποδομών για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων.
 5. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών.
 6. Καθορισμός και οργάνωση χώρων υποδοχής πληγέντων και μέριμνα για την ανάπτυξη στους χώρους αυτούς υποδομών ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.

Οι προτάσεις μας για τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Υποδομών και Χώρων περιλαμβάνουν:

 1. Σύσταση οργανικής Μονάδας Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας που ενεργοποιείται ανάλογα για όλα τα είδη των κινδύνων.
 2. Στελέχωση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, που ενεργοποιούνται ανάλογα με το είδος του κινδύνου και τις ανάγκες που προκύπτουν.
 3. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων.
 4. Συμμετοχή στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ) Πολιτικής Προστασίας.
 5. Συγκρότηση Κέντρου Επιχειρήσεων για τον επιχειρησιακό συντονισμό των δράσεων ευθύνης του κατά την αντιμετώπιση του κινδύνου.
 6. Σύνταξη Μνημονίου Ενεργειών το οποίο θα καταγράφει τις δράσεις ευθύνης και τους κανόνες εμπλοκής του Δήμου. Μέσω αυτού, θα ενισχυθούν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η προαγωγή του επιχειρησιακού συντονισμού σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και οργανωτικές δομές της Περιφέρειας.
 7. Κατάρτιση Μνημονίου Συνεργασίας με εμπλεκομένους σε τοπικό επίπεδο φορείς, υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και με όμορους Δήμους, με στόχο τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών επιχειρησιακής διαχείρισης.
 8. Κατάρτιση Σχέδιου Δράσης για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, το οποίο θα στηρίζεται τόσο στο Μνημόνιο Ενεργειών, όσο και στα Μνημόνια Συνεργασίας.

4. Δράσεις, Παρεμβάσεις και Έργα

1η Δράση: Σύσταση διαδημοτικού συνδέσμου κοινού σκοπού για την Πολιτική Προστασία της Αχαΐας με στόχο την οργάνωση και τη χρηματοδότηση εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Η Ίδρυση Διαδημοτικού Συνδέσμου Κοινού Σκοπού με όμορους δήμους του νομού Αχαΐας (Αιγιαλείας, Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων) θα συμβάλλει στο να επιτυγχάνεται καλύτερος και ευρύτερος σχεδιασμός αλλά και η μέγιστη αξιοποίηση πόρων και μέσων, κάτι που θα δημιουργήσει επίσης ικανές συνθήκες χρηματοδότησης τόσο σε επίπεδο πολιτικής προστασίας όσο και σε επίπεδο αναπτυξιακής προοπτικής.

O Σύνδεσμος Κοινού Σκοπού για την Πολιτική Προστασία του Νομού Αχαΐας θα εκτελεί μια σειρά δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων, τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την ορθολογική διαχείριση των αέριων ρύπων, τη μείωση των θορύβων και των δονήσεων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών και αποβλήτων καθώς και μια σειρά δράσεων για την προστασία από το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όπως εργασίες απομάκρυνσης χόρτων, σκουπιδιών και κάθε εύφλεκτης ύλης, συντηρήσεις συστημάτων πυρόσβεσης, συντηρήσεις και καθαρισμούς δασικών οδών, επισκευές πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, εθελοντικές αναδασώσεις και πληθώρα δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την Αχαΐα.

2η Δράση: Συμμετοχή του Δήμου Πατρέων στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά δίκτυα Πολιτικής Προστασίας και εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με θέμα την Πολιτική Προστασία Πόλεων

Ενεργή συμμετοχή του Δήμου Πατρέων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά δίκτυα Πολιτικής Προστασίας, που θα υποστηρίξουν και θα συμπληρώσουν τις προσπάθειες για την πρόληψη των καταστροφών, τόσο σε Εθνικό, Περιφερειακό όσο και Τοπικό επίπεδο και θα προωθήσουν συνεργασίες με κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με Φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών και με Ευρωπαϊκούς Δήμους, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην εκτίμηση κινδύνων και αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων με καινοτόμες λύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα εκπόνησης έργων θωράκισης του Δήμου από καταστροφικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

3η Δράση: Αντισεισμική θωράκιση δημοτικών κτιρίων και υποδομών

Διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και σε δημοτικά κτίρια σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), μελέτες και εργολαβίες θωράκισης και στατικής ενίσχυσης δημοτικών κτιρίων και υποδομών, με παράλληλη πραγματοποίηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, όπως εγκατάσταση θερμοπροσόψεων, αντικατάσταση κουφωμάτων και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων θέρμανσης και ύδρευσης, έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας των υποδομών.

Σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), θα προταθεί τροπολογία με στόχο:

 • Ασφαλή σχολικά συγκροτήματα
 • Εκπαίδευση τακτικού προσωπικού Δήμου και εθελοντών
 • Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων με ανταπόδοση
 • Έλεγχο και μεγιστοποίηση της αντοχής των κτιρίων με διαρκή επικαιροποίηση των προδιαγραφών κατασκευής
 • Υπόδειξη ασφαλών χώρων καταφυγής, καταυλισμών, χώρων υποδοχής, οδών διαφυγής και γενικά ενέργειες με βάση τα απαιτούμενα στο Γ.Σ.Π.Π.
 • Καταγραφή ανθρώπινου δυναμικού και μέσων για αυτοψία σε πρώτο έλεγχο, μεταστέγαση κρίσιμων Υπηρεσιών -αν απαιτηθεί-, για συνέχεια της λειτουργίας τους.

4η Δράση: Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και έκδοση μνημονίων ενεργειών

Η σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών προορίζεται για τη διαχείριση των έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού, όμως κυρίαρχο θέμα είναι η ελαχιστοποίηση των καταστροφικών του συνεπειών.

Στόχος μας είναι η έκδοση μια σειράς μνημονίων ενεργειών που θα στοχεύουν στις τοπικές ιδιαιτερότητες του Δήμου μας και θα ενισχύσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την προαγωγή του επιχειρησιακού συντονισμού σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και οργανωτικές δομές της Περιφέρειας.

Θα αναπτυχθούν τα παρακάτω μνημόνια ενεργειών:

 • Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών
 • Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων
 • Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση πλημμυρών
 • Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω σεισμικών φαινομένων
 • Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

5η Δράση: Πρόγραμμα προστασίας περιαστικών δασών και αλσυλλίων

Σχέδιο θωράκισης και προστασίας Περιαστικών Δασών και του Αλσυλλίου που αποτελεί τον κοντινότερο πνεύμονα της πόλης.  Περιλαμβάνει την ενεργητική προστασία μέσω αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης καθώς και αισθητήρων, καμερών με επιλέξιμη δαπάνη χρηματοδότησης αλλά και ενισχυμένη επιτήρηση από δυνάμεις που θα προσφέρουν την τάχιστη δυνατή επέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

6η Δράση: Παρεμβάσεις σε υδατορέματα και χειμάρρους και χρηματοδότηση για δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων

Η εκπόνηση ετήσιων προγραμμάτων για την έγκαιρη παρέμβαση καθαρισμού και κατασκευής Τεχνικών Έργων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, στα Ποτάμια, Υδατορέματα και Χείμαρρους που υπάρχουν στα όρια του δήμου μας, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της πρόληψης πλημμυρών στις ευρύτερες περιοχές στις οποίες ρέουν. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας με τον ν. 4558/18 και θα γίνουν συστηματικές παρεμβάσεις προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ακόλουθα ρέματα: Παναγίτσα, Γλαύκο, Ελεκίστρα (παλιά κοίτη προς Διακονιάρη), Μαλαμαμούτη, Λυγιάς, Σελέμνος, Ξυλοκέρα, Χάραδρος (από Βελβίτσι μέχρι Αερογέφυρες Περιμετρικής).

Χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών και κατασκευή έργων συλλογής της απορροής ομβρίων υδάτων τόσο στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης, όσο και στο Νότιο και Βόρειο τμήμα της και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες, Ρίου, Μεσσάτιδος, Βραχναιίκων σύμφωνα με τις προτάσεις της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ.

7η Δράση: Ίδρυση Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και σώματος Δημοτικής Αστυνομίας

Ίδρυση Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Σώματος Δημοτικής Αστυνομίας με διευρυμένες αρμοδιότητες που με την συνδρομή υποδομών τηλεπίβλεψης και τηλεειδοποίησης θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Θα συμβάλει στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έναντι των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, στη διευθέτηση κυκλοφοριακών προβλημάτων, την αντιμετώπιση βανδαλισμών σε μνημεία της πόλης, πυρκαγιών στα περιαστικά δάση, πλημμυρών σε επικίνδυνα σημεία του αστικού ιστού, στην προστασία της δημοτικής περιουσίας του δήμου (σχολικών μονάδων, δημοτικών επιχειρήσεων, κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς) με άμεση σύνδεση με φορείς σωμάτων ασφαλείας (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Στρατός και ΕΚΑΒ).

Η λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας θα έχει χαρακτήρα εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας και όχι καταστολής.

Η Δημοτική Αστυνομία θα εξοπλιστεί με ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα (μειωμένο λειτουργικό κόστος, οικολογική διάσταση, ευελιξία στην μετακίνηση).

8η Δράση: Σχέδιο προστασίας Βιοτεχνικού Πάρκου Γλαύκου Πάτρας

Εκπόνηση μελετών Εκτίμησης Κινδύνου (Μνημόνιο Συνεργασίας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου με την ΠΕ) και Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές) με την παράλληλη οργάνωση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εθελοντικών Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης σε συνεργασία με σωματεία διάσωσης (Ερυθρός Σταυρός, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Σώματος Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών). Επιτήρηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Γλαύκου μέσω του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

9η Δράση: Ψηφιακή εφαρμογή και οδηγός αυτοπροστασίας για διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής και οδηγού ανοικτού λογισμικού για κινητά τηλέφωνα SafeCity4All για την αυτοπροστασία πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που θα δίνει τη δυνατότητα στο δημότη να ενημερωθεί για ενέργειες προστασίας από φαινόμενα έκτακτης ανάγκης, με την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών. 

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα android/ios και ο δημότης θα ενημερώνεται με διαδραστικό τρόπο με χρηστικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και τεχνολογικά ατυχήματα κ.α. Συγχρόνως θα λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και ειδοποιήσεις στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης (χώροι καταφυγής και χώροι προσωρινού καταυλισμού σε περιπτώσεις σεισμού, καύσωνα, πλημμυρών), πρακτικές οδηγίες για αντιμετώπιση θυελλωδών ανέμων, χιονοπτώσεων, οδεύσεις διαφυγής σε περίπτωση αστικών πυρκαγιών και πλησιέστερους χώρους συνάθροισης κοινού. Η εφαρμογή θα είναι κατάλληλη για χρήση από ευαίσθητες ομάδες, μαθητές, ηλικιωμένους κ.λπ., με κατάλληλες επιλογές προσβασιμότητας.

10η Δράση: Προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης δημοτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου θα επικεντρωθεί σε προγράμματα ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης δημοτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιώντας ποικίλες δυνατότητες επικοινωνίας με τους πολίτες (καμπάνιες ευρείας κλίμακας), με διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας και ενημέρωσης πολιτών που θα στοχεύσουν κυρίως στη δυνατότητα να κατανοήσει και να ενημερωθεί ο πολίτης για το πώς πρέπει να κινηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επίσης θα υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών, αντιμετώπισης αποτελεσμάτων φυσικών καταστροφών σε σχολεία του Δήμου και προώθησης σειράς Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε θέματα πολιτικής προστασίας (εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών, βελτίωση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση σεισμικής έκτακτης ανάγκης) με παράλληλη διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών που θα επιβραβεύσουν την ενεργή συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας.